Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle

Hanke sisältää neuvonta-, tiedotus-, koulutus- innostamis-, ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestetään eri painopisteistä kiinnostuneille seminaareja, opintomatkoja, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja.

                                                                                 Pidetään Pyhäjärviseutu elävänä!

maaseutuohjelma

Lapset ja nuoret

Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan, että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Tavoitteena on tarjota alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan.

 

Toimenpiteet

 • 1-3 kpl lasten työpajaa, yhteisötaidetta, Eurassa ja Säkylässä, lapset tekevät ammattilaisen opastuksella esim. maalausta/ teatteria/valotaidetta/musiikkia tms. tuloksista tehdään näyttely tai tapahtuma/tempaus
 • 1-3 kpl nuorten suunnittelemaa tapahtumaa/tempausta Eurassa ja Säkylässä, aihe nuorten toiveen mukainen, yhteistyössä kunnan ja muiden kumppanien kanssa
 • järjestetään 1-2 retkeä Euran ja Säkylän alueella, joissa tutustutaan kylillä oleviin paikallisiin yrityksiin, kylätoimintaan tai luontokohteisiin
 • houkutellaan nuoret mukaan myös brändäys -painopisteen opintomatkoille tuomaan omia näkemyksiä ja ideoita

Arjen turvallisuus

Turvallisuus on osa ihmisen jokapäiväistä arkea. Turvallisuuden tunne parantaa elämisen laatua harvaan asutuilla seuduilla. Hanke edistää turvallisuussuunnitelmien laatimista osana kyläsuunnittelua. Hankkeen tarkoituksena on alueella sijaitsevissa taajamissa ja kylissä olevien kotien ja kesämökkien turvallisuusriskien kartoittaminen sekä asukkaiden turvallisuustietoisuuden lisääminen. Turvallisuuskasvatusta kohdennetaan erityisesti lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille, tarkoitus on parantaa perheiden varautumisosaamista ja edistää turvallisuuskäyttäytymistä pitkän aikavälin tähtäimellä.

Hankkeen aikana järjestetään turvallisuus- ja hyvinvointikoulutusta yhteistyössä esim. SPR:n, Vapepan, SPEK:n, MPK:n ja alueiden VPK:n kanssa.

Toimenpiteet

 • hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja jaetaan tieto, kuinka parannetaan asuinalueen turvallisuutta, pidetään infoja kylillä ja taajamissa
 • tehdään turvallisuussuunnitelmia, päivitetään tarvittaessa kyläsuunnitelmien yhteyteen
 • yhteistyössä kylien/taajamien VPK:n kanssa, jotka tuntevat jo oman alueensa, kartoitetaan riskit, kootaan tiedot, tiedotetaan eri kanavien kautta alueen asukkaita
 • järjestetään turvallisuuskoulutusta kysynnän ja tarpeen mukaan

 

Lisätietoa löytyy kylamme.fi  sivustolta

 

 

Ympäristö

Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää hyvä ympäristön tila. Ympäristötietoisuus koskee jokaista, ja suojelutyötä voivat tehdä kaikki.

Hankkeen tavoitteena on innostaa ja aktivoida maaseudun asukkaita ja yhteisöjä mukaan ympäristön suojeluun ja niiden edistävien toimien toteuttamiseen. Hankkeen toimien avulla lisätään alueen yhteisöjen tietoisuutta siitä, millaisia konkreettisia toimia voi tehdä ympäristön suojelun edistämiseksi. Tieto-taidon ja osaamisen karttuessa myös toimien toteuttaminen kylillä ja luonnossa käynnistyy. Hankkeen toiminta jää elämään konkreettisesti toteutettavien toimien kautta. Tiedotus ja aktivointityöllä sekä konkreettisella työpajatoiminnalla tähdätään siihen, että kylissä ja eri yhdistysten keskuudessa ympäristöasiat nostetaan uudella tavalla osaksi toimintaa.

Toimenpiteet

 • herätellään kylien ja taajamien asukkaat huomaamaan lähiasuinympäristö ja sen säilyttäminen hyvänä ja aktiivisena asuinpaikkana
 • käydään läpi esim. keräyspisteet, onko niitä tarpeeksi tai toimiiko jätehuolto ja kierrätys
 • pohditaan, onko yhteiset tilat esim. kylätalojen lämmitysjärjestelmät ajan tasalla (kestävä kehitys)
 • huomioidaan suojelu- ja kansallismaisema-alueet esim. hyvinvointikohteina tai harrastuspaikkoina.

Brändäys

Jokaisella kylällä on oma identiteetti, tarinat ja tavat, jotka tekevät niistä omanlaisia. Alueelta etsitään niille ominainen asia, joka brändätään. Hankkeessa tuodaan esiin hyviä käytäntöjä siitä, miten brändäystä voidaan vahvistaa ja miten muualla sitä on jo tehty. Koulutusten, seminaarien sekä opintomatkojen kautta haetaan hyviä esimerkkejä, joiden avulla vahvistetaan alueemme kyliä / yhdistyksiä/ yrityksiä oman brändin luomissa.

Toimenpiteet

 • järjestetään 1-2 kpl ideointiopintomatkaa kohteeseen, joka on onnistunut kylän brändäyksessä
 • kerätään hyviä ideoita sekä esimerkkejä ja jaetaan sitä tietoa kylille
 • mietitään kylien asukkaiden kanssa se oman kylän ominainen asia, jota voisi korostaa tarinallistamisen avulla tai kuvin/ tekstein
 • esitellään brändäykset tiedotusvälineissä, somessa ja kylän omissa kanavissa

Vapaaehtoistyö

Hankkeen vapaaehtoistyön tavoitteena on luoda alueelle vapaaehtoistyön toimintamalli, joka jäsentää hajallaan olevaa vapaaehtoistyön kenttää yhteen.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä vapaaehtoistyön käytänteitä ja malleja sekä omasta kunnasta, kotimaasta että ulkomailta. Hankkeen tapahtumissa, koulutuksissa ja markkinoinnissa tehdään yhteistyötä kunnan eri alojen ammattilaisten, Satakunnan yhteisökeskuksen, eri oppilaitosten kanssa sekä muiden vapaaehtoistyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

Toimenpiteet

 • kootaan kuntien toimijat sekä yksityiset vapaaehtoistyöntekijät yhteisen asian äärelle
 • yhteisiä tilaisuuksia / koulutusta / tutustumista, haetaan esimerkkejä, miten muualla käytänteet toimivat
 • luodaan malleja, joissa vapaaehtoistyön kysyntä ja tarjonta kohtaavat