Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Leader Satasilta Tietosuojaseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uuden asetuksen vuoksi olemme päivittäneet myös omia tietosuojakäytäntöjämme.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 Rekisterinpitäjä

Leader Satasilta ry, Rantatie 268, 27800 Säkylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rauni Halonen, hankeasiantuntija, Leader Satasilta

rauni.halonen (at) satasilta.fi  puh.  044 0466 453

Rekisterin nimi

Leader Satasilta ry:n uutiskirjeet ja tiedotteet, jäsenrekisteri, hallitusrekisterit, henkilöstö- ja harjoittelijarekisterit, hanke- ja tapahtumarekisterit, Nuoriso-Leader-, Startti-Leader – ja  Yhdistys-Leader -rekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden, sekä jäsen- ja tapahtumaviestien osoitteistot
 • sähköpostit ja sähköpostiryhmät (sisäiseen ja ulkoiseen viestintään)
 • henkilökohtaiset tiedot matkakorvausten ja palkkojen maksua varten
 • hankehakemusten käsittely, maksatus ja tiedotus

Rekisterin tietosisältö

 • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot
 • Vain tarvittavaa maksuliikennettä varten henkilötunnukset sekä pankkiyhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Sisäiset: Hallituksen jäsenet, työntekijät, harjoittelijat, sidosryhmät
 • Ulkoiset: tiedotteiden tilaajat, tapahtumiin osallistujat

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Leader Satasillan ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia maksuhakemustietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedotusta varten tiedot on tallennettu sähköiseen uutiskirjepalveluun, jossa ne ovat palveluntarjoajan toimesta suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Tietoja pääsevät katsomaan vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Hyrrän tietosuojasta vastaa Ruokavirasto.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna ja kohtuullisessa ajassa toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Tarvittaessa pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan henkilön antaman suullisen tai kirjallisen ilmoituksen perusteella. Ilmoituspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Oikeus saada tieto tietosuojaloukkauksista
 • Oikeus tulla unohdetuksi (huomioiden voimassa oleva sääntely)
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka avulla vastaanottaja voi peruuttaa uutiskirjetilauksensa eli poistaa tietonsa rekisteristä.

Päivitetty 12.01.2023