Hankehakijalle

Sinulla on idea ja tarve

Asia, joka kaipaa muutosta. Voisiko siitä rakentaa Leader-hankkeen?

Hyvän hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla mm. toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Tuloksena syntyy aina jotain uutta!
Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.
koulutustilaisuus

SOVINKO HAKIJAKSI?

KASSASSA RAHAA JA TOIMIJOILLA AIKAA

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Hanketta ei myöskään ole saanut aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

HANKKEET OVAT YLEISHYÖDYLLISIÄ

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua vain harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hakijoina voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

maaseutuohjelma kyltti
leader kynä

HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO OVAT KINGEJÄ! 

Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma ovat hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Kerro hankesuunnitelmassa miksi hanke on tärkeä, mitä toimenpiteitä siinä tehdään ja mitä tavoitteita hankkeella on. Lisäapuna tutustu hankesuunnitelma runkoon.

Kun hankkeelle laaditaan kustannusarviota, hankkeen sisältö on oltava tiedossa. Kustannusarvion pitää perustua hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana ainoastaan niille kustannuspaikoille, jotka on mainittu kustannusarviossa. Kustannusarviossa onkin eriteltävä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy.

YLEISHYÖDYLLINEN KEHITTÄMISHANKE

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • paikallisten palveluiden kehittämiseen
  • kylien kehittämistoimiin
  • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
  • maisema-, kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
  • ympäristön ja vesien suojeluun
  • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
  • koulutukseen
  • tiedonvälittämiseen

 Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. 

askartelua
lapsia leikkikentällä

YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
  • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen

Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. 

näin leader hanketta haetaan

1. Idea tai tarve

Yhdistyksellänne on idea tai jokin tarve, joka halutaan toteuttaa.

2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Leader-ryhmään ja kysy, onko ideasta Leader-hankkeeksi. Neuvomme rahoituskuvioissa ja hanketukimuodon valinnassa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Hakua varten tarvitset

Varmista, että yhdistykselläsi on Y-tunnus ja tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset.  Sähköistä tukihakua varten tarvitset myös Suomi.fi tunnisteen.

4. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion.

5. Kerää liitteet

Kerää hankehakemusta varten tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa. Katso hankeliitteet -lista.

6. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi -tunnisteen ja omat nettipankkitunnuksesi.  Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa. Voit perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen kehittämishankkeille tai tutustua Ruokaviraston oppaaseen hanketoimijan käsikirja.

7. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

8. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Leader-ryhmän pyynnöstä.

9. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Päätöksen hankkeesta ja tukiprosentista tekee Leader-ryhmän hallitus. Hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan ja tekee päätöksen valintakriteerien avulla. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Satakunnan ELY-keskus varmistaa, ettei hankkeessa ole mitään lainvastaista. Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

10. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi Leader-tuesta, jotta muutkin saavat tietää Leaderin mahdollisuuksista!